USŁUGI BHP

bhp

Szkolenia Wstępne

Szkolenia Okresowe

Ocena Ryzyka Zawodowego

Instrukcje Bhp – stanowiskowe, dla maszyn i urządzeń

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne

Wypadki w pracy / w drodze do i z pracy. Postępowanie powypadkowe

Kompleksowa obsługa Firm

Szkolenia Wstępne

 • Instruktaż ogólny

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenia Okresowe

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także dla osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Po ukończeniu szkolenia wystawiane są odpowiednie zaświadczenia.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i wszyscy pracownicy muszą zostać poinformowani o ryzyku zawodowym przed przystąpieniem do pracy.

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników,
 • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

Dokumentujemy ryzyko zawodowe dla wszystkich stanowisk i grup pracowników.

Instrukcje Bhp – stanowiskowe, dla maszyn i urządzeń

Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy jest zobowiązany do zaznajomienia pracowników z przepisami i zasadami bhp, do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek bhp dla stanowisk pracy.

Opracowujemy instrukcje bhp dla wszystkich stanowisk pracy oraz maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne

Tworzymy regulaminy dotyczące zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Pomagamy pracodawcom w doborze odpowiednich ŚOI.

Wypadki w pracy / w drodze do i z pracy. Postępowanie powypadkowe

W razie wypadku przy pracy Pracodawca jest zobowiązany:

 • Wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie
 • Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
 • Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
 • Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom – działania korygujące.

Nasi specjaliści bhp pomagają w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego oraz w sporządzeniu kompletnej dokumentacji powypadkowej.

Kompleksowa obsługa Firm

Oferujemy stałą, kompleksową obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ.

W myśl art. 237 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Obsługa BHP przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby pełniące zadania służby bhp posiadają duże doświadczenie, właściwe kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia do pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP.

W ramach kompleksowej obsługi BHP zapewniamy:

 • prowadzenie szkoleń BHP wstępnych ogólnych,
 • zgłoszenie działalności do PIP i PIS,
 • reprezentowanie pracodawcy w sytuacji kontroli organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy /PIS, PIP, PSP,PIOS/
 • prowadzenie kontroli i nadzoru warunków pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego ORZ,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych - dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do lub z pracy, sporządzanie dokumentacji,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych,
 • opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
 • dobór sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • organizowanie badań lekarskich pracowników, współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie BHP,
 • uczestniczenie w pracach komisji BHP,
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie BHP,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii,
 • sporządzanie sprawozdań z warunków pracy do Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Pracodawca zapewnia pełen nadzór i kontrolę BHP w zakładzie pracy przez specjalistów i profesjonalistów.

Made by wEbbEn 2010